Компютърната презентация – част от обучението и в начална степен на училище „Джон Атанасов”

Училище „Джон Атанасов” е училище с традиции, но и с новаторски дух, тъй като преподавателите умело съчетават традиционните методи на преподаване с иновационните, за да бъдат в унисон с изискванията на времето.

Идеята за въвеждане на мултимедийно обучение е на административното ръководство, което няколко години подред стимулира и мотивира въвеждането му. С тази цел бяха осигурени и необходимите технически средства. Използването на възможностите на мултимедията е и в основата на четирите документални филма за дейността и живота на училището, първият от които е от 2008 година.Пръв, който въведе мултимедията като част от уроците си, това бе учителят по история г-н Стоян Дечев, в своите уроци по родолюбие, посветени на Трети март и на Апостола на свободата. Неговият пример бе последван от г-жа Виолета Петрова с мултимедийния урок „Аз обичам България”. Изключително успешни бяха миналогодишните презентации - „Алеко Константинов – будната съвест на своето време”, посветена на 150-годишнина от рождението на писателя, на Виолета Петрова и Елена Стефанова, както и „...че и ний сме дали нещо на светът и на вси Словенe книги да четът”, в чест на 1150-годишнина от Великоморавската мисия на Св.Св. Кирил и Методий, плод на колективния труд на Анелия Лазарова, Стоян Дечев, Виолета Петрова и Елена Стефанова.

Компютърната презентация и интеркултурната интеграция и в началното училище е осъзната необходимост за преподавателите от тази степен на у-ще „Джон Атанасов”. Всички учители имат нагласа за промяната, работят в екип, учат се един от друг, обменят опит и имат необходимата подкрепа от страна на училищното ръководство в процеса на интегриране на интеркултурната интеграция в тяхното преподаване.Информационните технологии са едни от най-бързо развиващите се технологии. Те стават неделима част от общата грамотност на съвременния човек. Ето защо е необходимо, те да присъстват и в началния курс на българското училище. Затова още на втория учебен ден от новата учебна година, на учениците от предучилищната група, първи и втори клас, бе представена презентацията „Буквички родни”. За емоционална нагласа на урока послужи едноименната песничка. По един много красив и нагледен начин с подходящ текст и цветни картинки бяха представени нашите букви. Госпожа Виолета Петрова припомни на учениците разликата между звук и буква, тесни и широки гласни, звучни, беззвучни и сонорни съгласни, фонетичните особености при щ, ю, я. Учениците веднага разпознаха на слайда създателите на нашата азбука – солунските братя Кирил и Методий. Беше изтъкната ролята на училището като ковачница на знания и необходимостта човек да знае родния си език. Гостите на презентацията - нашите родители, бяха приятно изненадани от знанията на малките ни ученици.В подготвителния период на ограмотяване по български език водеща e ролята на илюстрациите, които озвучени и анимирани с помощта на мултимедията, създават трайна представа у децата за езиковите категории звук, сричка, дума текст. В основния период на ограмотяване всеки звук и съответната му буква могат да бъдат представени чрез възможностите на анимацията в различни позиции в думи, на които се прави звуков анализ. Мултимедийните уроци в 1-ви клас могат да включват срички, буквосъчетания и думи с изучавания звук.Тези уроци, хармонично съчетаващи методика на обучението с текст илюстрация, звук и анимация, са предпочитан от учителите, заради ефективността от създадения интерес и обичани от първокласниците заради забавния елемент. Госпожа Боянка Иванова умело ръководеше учениците в хващането на букви с компютърната мишка и поставянето им на точното място в думата. Чрез компютърната презентация учителите разкриват пред учениците общи правила и умения за организиране и представяне на информация пред публика и типовете визуални средства.

Ние, учителите от у-ще „Джон Атанасов”, знаем, че човек , който не владее информационните технологии, рискува да остане извън парадигмата на своето съвремие.

Виолета Петрова – преподавател по български език и литература в
у-ще „Джон Атанасов” - Чикаго